Menu Close

อบรม “การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกไฟฟ้าด้วย PLC – HMI”

อบรม “การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกไฟฟ้าด้วย PLC – HMI”

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สถาบันเทคโนยีปทุมวัน ได้สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ จำนวน 6 ท่าน และนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 1 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร “การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวเมติกไฟฟ้าด้วย PLC–HMI” ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอขอบคุณ บริษัท USE FLO-LINE จำกัด ที่สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ได้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืนในอนาคต

ภาพและข้อมูล : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี