Menu Close

สทป.ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สทป.ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ นางสุดารัตน์ สุขานุยุทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโนบายและแผน นางฐานิดา นุ่มศิริ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10/2567 ในวาระที่ 2 เรื่องแผนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มาตรา 13 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 43 แห่ง โดยชี้แจงผ่านระบบ Video Conference ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคาดว่าจะได้รับงบประมาณจำนวน 279.9822 ล้านบาท

ข้อมูล : กองนโนบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์