Menu Close

วท. สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

วท. สทป. จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม และอาจารย์ หัตถพันธ์ วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสหวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการสอนและการผลิตสื่อวิชาภาษาไทย” ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการและช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะการสอนและการผลิตสื่อการเรียนวิชาภาษาไทย
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการสืบเนื่องจากการดำริคำแนะนำของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี “ควรจะมีการจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนในต่างจังหวัดโดยเน้นที่จังหวัดกาญจนบุรี” ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานเรื่องการส่งเสริมศักยภาพครู เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในการแสดงนิทรรศการ 91 ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมเฉลิมพระเกีรยติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ภาพและข้อมูล: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ที่มา: ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน