Menu Close

สทป.เข้าพบ รมว.อว. รายงานการดำเนินงาน พร้อมขานรับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ใช้เดินหน้าพัฒนา นศ. ปัจจุบันและอนาคต

สทป.เข้าพบ รมว.อว. รายงานการดำเนินงาน พร้อมขานรับนโยบาย "เรียนดี มีความสุข มีรายได้" ใช้เดินหน้าพัฒนา นศ. ปัจจุบันและอนาคต

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เดินทางเข้าพบ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ เพื่อรายงานการดำเนินงานของสถาบันและโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรี ในการดำเนินงานตามแนวทาง “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” โดยเป็นการร่วมประชุมหารือเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนานักศึกษาของสถาบันทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน