Menu Close

วศ.สทป. จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วศ.สทป. จัดกิจกรรมตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมทำบุญตักบาตรดำเนินการจัดเป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำบุญ สวดมนต์ ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน รวมถึงบุคลากรและศิษย์เก่าได้เข้าร่วมทำบุญ สวดมนต์เจริญสติและรักษาสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ ลานปฏิบัติธรรมรมณีย์นภาลัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข้อมูล : รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน