Menu Close

ศภค.จัดประชุมกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 67

ศภค.จัดประชุมกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 67

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต ผู้อำนวยการและประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้การต้องรับคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

การประชุมมุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์หลากหลายด้านทั้งด้านการจัดการทรัพยกรองค์ความรู้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางภาษา และมุ่งพัฒนาตามพันธกิจของสถาบันฯ เพื่อให้ศูนย์ภาษาฯ มีการพัฒนาโดยรวมร่วมกับสถาบันฯ และพร้อมขานรับนโยบายจากผู้บริหารของสถาบันฯ และของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป