Menu Close

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) และอาจารย์ภานุรุจ ยะเรือน อาจาราย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ได้นิเทศนักศึกษา เพื่อประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บริษัทได้มอบหมาย และการทำโครงงานทางด้านวิศวกรรม โดยให้นักศึกษารายงานข้อมูลในด้านต่างๆ ณ บริษัท ยูเอสอี โฟล-ไลน์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรของบริษัท ยูเอสอี โฟล-ไลน์ จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ทักษะทางด้านวิศวกรรม การเตรียมพร้อมก่อนทำงานในภาคอุตสาหกรรม ครับ

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์