Menu Close

ปทุมวัน ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิ “สมาธิไฮเทค”

ปทุมวัน ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิ “สมาธิไฮเทค”

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.มงคล คำมูล และนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ให้เกียรติเปิดโครงการอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิ “สมาธิไฮเทค” และเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้อง 228 ชั้น 2 อาคารไม้สามชั้น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โครงการอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิ “สมาธิไฮเทค” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและอารมณ์เนื่องจากในสังคมทุกวันนี้ นับวันผู้คนจะมีปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งความเครียด ซึมเศร้า สมาธิสั้น วิตกกังวล ฯลฯ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาครอบครัว ไม่รู้จักตนเอง เข้ากับคนอื่นไม่ได้ จัดการความคิดและอารมณ์ของตนเองไม่ได้ ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตนเอง ทำให้ไม่มีสมาธิ รู้สึกไม่สงบ ไม่ผ่อนคลาย หาทางออกไม่ได้ จมอยู่กับวังวนความคิดและความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นเดิม ดังนั้น หากเราได้ลองหาทางออกให้กับตนเองด้วยการกลับมาดูแลตนเองฝึกฝนพัฒนาตนเองก็จะช่วยฟื้นฟูจิตใจของเรา
ให้กลับมาปกติสุขเช่นเดิม โครงการอบรมพัฒนาจิตด้วยสมาธิ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการพัฒนาตนเองและเยียวยาจิตใจตนเองที่ไม่ควรมองข้าม การทำให้ตนเองมีสติและสมาธิ เข้าใจ รู้จักอารมณ์ตนเอง ยอมรับและเข้าใจ เราก็จะเข้าใจตนเองและคนอื่นมากขึ้น อยู่กับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น มีความสุขสงบในชีวิตมากขึ้น


ในการนี้ ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้แก่ พระมหากานต์ กนฺตสีโล พระภควันต์ ธมฺมปยุตฺโต อาจารย์ ดร.เกศริน เอกธวัชกุล และอาจารย์เมธี จวงมุทิตา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และปฏิบัติด้านการนั่งสมาธิ เดินจงกรม ร่วมตอบข้อซักถามจากนักศึกษาและบุคคลากรของสถาบันฯ

ข้อมูล : อาจารย์วศิน ภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ และนางสาวชฏาวรรณ อิทธิชัยเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพ : อาจารย์เมธี จวงมุทิตา สถาบันพลังจิตตานุภาพ/ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน