Menu Close

สทป.นำภาคีเครือข่ายจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมโครงการพัฒนาการสร้างโอกาสเสริมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

สทป.นำภาคีเครือข่ายจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมโครงการพัฒนาการสร้างโอกาสเสริมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ.วีนัส ทัดเนียม รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน รองอธิการบดี ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี อาจารย์มินเรศ เตชะวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสุดารัตน์ สุขานุยุทธ รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายจากสถาบันอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กชายขอบของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เยี่ยมชมสถานที่การเรียนการสอน พูดคุยกับนักเรียนชายขอบที่เข้ามาเรียนในศูนย์การเรียนกาญจนบุรี ตลอดจนการวางแผนงานในการพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับเด็กชายขอบร่วมกันต่อไปในอนาคต จากนั้นอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้นำภาคีเครือข่าย เข้าพื้นที่จริงเพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็กชายขอบ ณ อำเภอสังขละบุรี พร้อมเตรียมการเข้าร่วมประชุมและต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาการสร้างโอกาส เสริมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนานักศึกษาในพื้นที่ห่างไกล พัฒนาอุดมศึกษาสำหรับพื้นที่ภาคกลางตอนบน เครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี
ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นแม่ข่ายในการรวบรวมภาคีเครือข่ายจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ข้อมูล : นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน / โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา