Menu Close

ผู้บริหารปทุมวันหารือการศึกษาร่วมกับว.ตากสินระยอง

ผู้บริหารปทุมวันหารือการศึกษาร่วมกับว.ตากสินระยอง

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีนัส ทัดเนียม รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์
ผู้ช่วยอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเนตร มูลทา รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,อาจารย์ ดร.จิโรภาส เสือแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ ,อาจารย์ภานุรุจ ยะเรือน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์ เข้าพบ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพาณิช, นายบุญชู สมบุญเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ และนายธวัชชัย ใจดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องในภาคการศึกษาถัดไป ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเรียน 7 ชั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง พร้อมกันนี้ได้เข้าชมพื้นที่ในการจัดสร้างโรงงาน
บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 4 จังหวัดระยอง


ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

ผู้บริหารปทุมวันหารือการศึกษาร่วมกับว.ตากสินระยอง