Menu Close

สทป.จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2567 ณ ม.1 พัน.1 รอ.

สทป. ลงนามความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (ม.1 พัน.1 รอ.) เขตพญาไท กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพฯ

สทป.จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2567 ณ ม.1 พัน.1 รอ.

โดยในเวลา 10.30 น. รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้ ผศ.วีนัส ทัดเนียม รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝ่ายการพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนของ พ.ท.วรสิทธ์ เกตุเจริญ ผบ.ม.1 พัน 1 รอ. (ร.อ.ชูศักดิ์ แสนทวี นายทหารธุรการและกำลังพล) พร้อมด้วย อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะนายทหาร ครูฝึกทหาร คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันฯ กว่า100คน เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ พื้นที่ฝึก ม.1 พัน 1 รอ.
โดยกิจกรรมในวันแรก มีกิจกรรมการชี้แจงการปฏิบัติตน แนะนำสถานที่ ฝึกบุคคลเบื้องต้น (ท่าตรง ท่าหัน ท่าพัก) ฝึกระเบียบแถว (การเข้าแถว แถวตอน แถวหน้ากระดาน) กิจกรรมละลายพฤติกรรม ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสาย บรรยายพิเศษทางศาสนา จากวัดอภัยทยาราม เพื่อเป็นการฝึกตน สร้างความสมานฉันท์ หล่อหลอมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

สทป.จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2567 ณ ม.1 พัน.1 รอ.

ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาพ : รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ ม.1 พัน 1 รอ.
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน