Menu Close

ศภค.จัดอบรมFOXIT เพื่อจัดการเอกสาร PDF

ศภค.จัดอบรมFOXIT เพื่อจัดการเอกสาร PDF

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดอบรม การใช้งาน FOXIT เพื่อจัดการเอกสาร PDF ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom สำหรับบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนำไปใช้งานด้านเอกสารPDF โดยได้รับเกียรติจากคุณณใจ ปานจันทร์ จากบริษัท ERT จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายตอลด 4 ชั่วโมง ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน

ที่มา : ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์