Menu Close

ประกาศ รายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สายสนับสนุนวิชาการ 1/67

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบหมวดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานสถาบันเพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชียวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ของสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2567

 

ประกาศ รายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สายสนับสนุนวิชาการ 1/67