Menu Close

สวบ.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ บรูณาการงานวิจัย

สวบ.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ บรูณาการงานวิจัย

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการสู่การบรูณาการงานวิจัยและบริการวิชาการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การวิจัยสถาบันได้รับองค์ความรู้ในการสร้างโจทย์วิจัยเชิงนวัตกรรมและโจทย์บริการวิชาการ
ประการที่ 2 เพื่อให้เครือข่ายความร่วมมือภาคเอกชนและนักวิจัยสถาบัน สร้างโจทย์วิจั นวัตกรรมเชิงพาณิชย์หรือโจทย์บริการวิชาการร่วมกัน ประการที่สามเพื่อให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการ นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาช่วยงานวิจัยและการบริการวิชาการและเพื่อพัฒนาบันทึกความเข้าใจในการพัฒนางานวิจัยงานบริการวิชาการร่วม
กัน

สวบ.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ บรูณาการงานวิจัย

ในการอบรมครั้งนี้ทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มาให้ความรู้และแนะแนวทางในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานวิจัย มีบริษัท สถานประกอบการ คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้าร่วม ณ ห้องประชุม บุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สวบ.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ บรูณาการงานวิจัย


ข้อมูล: สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน