Menu Close

สวบ.จัดอบรมการใช้AIในการเขียนบทความวิจัย

สวบ.จัดอบรมการใช้AIในการเขียนบทความวิจัย

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จัดการอบรม โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม (กิจกรรมที่ 2) “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ เรื่อง AI-ผู้ช่วยในการเขียนบทความวิจัย” โดยมี ดร.ฑรรชนก ประภาสสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน และ ผศ.วิฑูรย์ อบรม รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เทอดพงษ์ แดงสี  อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และข้อแนะนำจากประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยที่ดี ด้วยหลักขององค์ประกอบจากส่วนสำคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิ งานวิจัยที่ดี โจทย์วิจัยที่ดี ชื่อเรื่องดี การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัยที่ดี (การเขียนระเบียบวิธีวิจัย-เชิงภาพแบบมืออาชีพ) ผลและการวิเคราะห์ การอภิปรายและสรุป และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI-ผู้ช่วยในการเขียนบทความวิจัย เป็นต้น  โดยการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมอบรมด้วยความตั้งใจ ในการนี้ อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแด่วิทยากร ณ ห้องประชุมบุญปิยทัศน์ ชั้น 4 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

ข้อมูล : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ภาพ/ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน