Menu Close

พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ประธานในพิธี) ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองอธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด โดยนายสมชาย ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการ นายสมเดช อิงคะวะระ ที่ปรึกษาโครงการ และผู้ตรวจสอบ CTS Training Center และ Mr.Norio Ota (Technical and Sales Manager) ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ทั้งนี้นายสมชาย ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด ในฐานะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ให้แนวคิดด้านการทำงานร่วมกันและการจัดตั้งศูนย์อบรมซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่มีหน้าที่สามารถในการรับผลิตชิ้นงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตแม่พิมพ์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากภาคอุตสาหกรรม โดยใช้ศักยภาพของเครื่องจักร CNC เครื่องมือ และโปรแกรมทางด้าน CAD/CAE/CAM/CNC โดยมีนายสมชาย ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการ, นายสมเดช อิงคะวะระ ที่ปรึกษาโครงการ และผู้ตรวจสอบ CTS Training Center และ Mr.Norio Ota (Technical and Sales Manager) ได้ร่วมพิธีและได้เชิญไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย