Menu Close

โครงการปทุมวันสืบสานวิถีไทย

โครงการปทุมวันสืบสานวิถีไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำบุคลากรและนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ปทุมวันสืบสานวิถีไทย” ซึ่งปีนี้ได้เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับควายไทย ในการใช้ควายดำนาปลูกข้าว การใช้ควายเป็นเครื่องทุ่นแรงในการผลิตสินค้าทางการเกษตร วิธีการขี่ควาย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำน้ำตาลจากอ้อย และการสานปลาตะเพียน เป็นต้น ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (Buffalo Village) ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยได้อย่างดี อันปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์