Menu Close

ภาพกิจกรรมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

ภาพกิจกรรมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรม โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน กิจกรรมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดโครงการอบรม โดย อาจารย์ สุรศักดิ์ ธนูทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้