Menu Close

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 (จำนวน 3 ทุน)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 (จำนวน 3 ทุน)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ทำความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 (จำนวน 3 ทุน)