Menu Close

ภาพกิจกรรมอบรมซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรมอบรมซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดโครงการอบรม โดย ดร.ธงชัย กลิ่นหรั่น รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้