Menu Close

ครบรอบ 86 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ครบรอบ 86 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติ ทำกิจกรรมวันครบรอบ 86 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยมีพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ที่ประดิษฐานบริเวณหน้าตึกอานวยการ (หลังเก่า) และการทาบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ในงานมีผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และอาจารย์เก่า เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก ถือเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างชาวปทุมวันทุกคน

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์