Menu Close

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมโครงการ “คน . . . เก็บน้ำให้แผ่นดิน”

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมโครงการ "คน . . . เก็บน้ำให้แผ่นดิน"

นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมโครงการ “คน . . . เก็บน้ำให้แผ่นดิน” สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ : ขอขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทย หน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ