Menu Close

อบรมการใช้เทคโนโลยี CAD/CAM ขั้นสูง สำหรับเครื่องจักร 5 แกน และ Turn-Mill

อบรมการใช้เทคโนโลยี CAD/CAM ขั้นสูง สำหรับเครื่องจักร 5 แกน และ Turn-Mill

     วันที่ 27-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ศูนย์ความเป็นเลิศทาง CNC สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  จัดการอบรม “การใช้เทคโนโลยี CAD/CAM ขั้นสูง สำหรับเครื่องจักร 5 แกน และ Turm-Mill ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3 และห้องแล็บปฏิบัติการ ชั้น 1  อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานเปิดการอบรม ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณมนาพันธ์  จิราภิรมย์ และอาจารย์สมชาย ชูแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย  HyperCAD’s for 2D/3D Modeling, HyperCAD’s for Advance 5 Axis, Shrinking snd Balancing Tecnology, Live Cutting for Advance 5 Axis on HAAS UMC750, HyperMILL for Advance 5 Axis, 5-Axis Innovative Cuttuing Stratetegies, HyperMILL for Advance Turn-Mill & Test Cutting for Advance 5 Axis on HAAS UMC750 ซี่งงานนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน พร้อมกันนี้ ในวันสุดท้ายของการอบรม (30 พฤษภาคม 2562) ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับมอบใบประกาศนีบัตรรับรองผ่านการอบรมจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน