Menu Close

การแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA) ประจำปี 2019

การแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA) ประจำปี 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ สถาบันไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันลูกข่างญี่ปุ่น (KOMA) ประจำปี 2019  เพื่อชิงเจ้าแห่งลูกข่างญี่ปุ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันฯ อีกทางหนึ่งอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ / แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม