Menu Close

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ดำเนินโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน อาทิ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น โดยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จะได้รับความรู้จากอาจารย์ในวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการการเปิดภาคการศึกษา พร้อมทั้งมิกิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีให้แก่นักศึกษาใหม่อย่างมาก

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์