Menu Close

การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยาการจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 วปร. “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” กลุ่ม 3 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

        ซึ่งได้มาให้ความรู้บรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  เป็นการทบทวนประวัติศาสตร์ พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และความเป็นมาของโครงการจิตอาสาการทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังมีการเปิดวิดีทัศน์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แนะนำข้อปฏิบัติการกู้ฟื้นคืนชีพด้วยคลิปวิดีโอ วิธีการ CPR และสาธิตการใช้เครื่อง AED

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์