Menu Close

จิตอาสา “บำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน”

จิตอาสา “บำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน”

     วันที่ 12-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน ด้วยการซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีและระบบไฟฟ้า ให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านดอนตะลี ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, อาจารย์วีนัส ทัดเนียม รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ พนาวัน, อาจารย์มนัส ศรีสวัสดิ์, อาจารย์ฤทธิชัย สังฆทิพย์, อาจารย์อรรถกร จันทร์ชนะ และนักศึกษาจากหลายสาขาวิชา ต่างพร้อมใจร่วมกันไปร่วมทำความดีและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยความตั้งใจและเสียสละ ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอขอบพระคุณ บริษัท สีเบเยอร์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีทาอาคารดังกล่าว

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพนิ่ง โดยกองพัฒนานักศึกษา