Menu Close

ประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้หัวข้อ ” TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY”

ประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้หัวข้อ " TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY"

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ (Asia Pacific Translation and Intercultural Studies) โดย Guangxi University (GX) / Tsinghua University ซึ่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๘ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้หัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY” ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการบูรณาการในเชิงนวัตกรรม ด้านภาษา การศึกษา และเทคโนโลยี เข้ากันกับวิชาด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่าย ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและที่ผู้สนใจ โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย

1.เอกสารประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS)