Menu Close

สถาบันฯ ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ภูพานฯ สกลนคร เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาการและเทคโนโลยี

สถาบันฯ ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ภูพานฯ สกลนคร เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาการและเทคโนโลยี

          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 16.30น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูร อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยนายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานศูนย์ภูพานฯ จังหวัดสกลนคร

          วัตถุงประสงค์ของข้อตกลงดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ของทั้ง 2 องค์กร

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์