Menu Close

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

          ซึ่งในโครงการฯ มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 239 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ พนาวัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ การบรรยายหัวข้อ “แนะแนวทางการขอรับใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” โดย ดร.ประเสริฐ ตปณียางกูร เลขาธิการสภาวิศกร  การบรรยายหัวหน้า “เตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซุเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” โดยคุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ จากบริษัท ซูปเปอร์ เรซุเม่ จำกัด และการเปิดรับสมัครงานพร้อมสอบข้อเขียนจากบริษัท ไทยออย แอเนจี้ เซอร์วิซ จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมโครงการเป็นอย่างดียิ่ง

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์