Menu Close

อธิการบดีท่านใหม่พบบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อธิการบดีท่านใหม่พบบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  เพื่อแถลงนโยบาย พบปะพูดคุย และแสดงทัศนคติ ในการบริหารและพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทั้งนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีท่านใหม่ ได้แถลงถึงการผลักดันโครงการ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมอบหมายรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการพัฒนาและต่อยอดการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหารชุดเดิมที่ได้ดำเนินการไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้พบปะกับบุคลากรเพื่อแสดงทัศนคติในการบริหารงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพพลานามัยของบุคลากร การแก้ไขสะสางปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และผลักดันให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวและแสดงทัศนคติที่ดีที่มีต่อสถาบันฯ อีกทั้งยังฝากให้อธิการบดีและผู้บริหารชุดใหม่ดำเนินการโครงการและกิจการต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาให้บรรลุเป้าหมาย และอดีตรักษาราชการแทนอธิการบดีได้ฝากให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ รู้รักสามัคคี อันจะบังเกิดผลดีต่อสถาบันฯ ต่อไป

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์