Menu Close

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรม OKRs Desingn

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรม OKRs Desingn
          เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการอบรม OKRs Design โดย ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์ อาจารย์จากบัณฑิตวัทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผ่านการถ่ายทอดภาพและเสียงทางไกลด้วยระบบออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
          ทั้งนี้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้ารับฟังการอบรมฯ ร่วมกับผู้เข้าอบรม ทั้งภายในห้องประชุมและจากที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ จำนวนกว่า 60 คน
การอบรมดังกล่าวเป็นการสร้างแนวทางสู่ความสำเร็จที่ชัดเจน อันเป็นตัวผลักดันให้บุคลากรในองค์กรร่วมกันพัฒนาด้านต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งมีการแลกแปลี่ยนทัศนคติในการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรในระยะยาวและยั่งยืนต่อไป