Menu Close

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมอบชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมอบชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มอบชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวจำนวน 10 ชุด ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  ซึ่งผลิตชุดฝึกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์  และผู้บริหารทั้ง 2 สถาบันฯ ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการทำวิจัย ผลิตนวัตกรรมร่วมกันเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

 

ข้อมูล : รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์