Menu Close

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรม Easy AI and Workflow Application with MATLAB

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรม Easy AI and Workflow Application with MATLAB
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และบริษัท ASCENDAS-ASIA จำกัด จัดอบรมในหัวข้อ Easy AI and Workflow Application with MATLAB เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการใช้งานโปรแกรม MATLAB กระบวนการของการใช้โปรแกรม MATLAB ในงานระบบควบคุม การประมวลผลภาพ การทำ Machine Learning และการทำ Deep Learning โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรม ซึ่งนายดุจเทพ ถาวรสุทิน Application Engineer เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง 8306 ชั้น 3 อาคารวิศววัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ข้อมูล : ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์