Menu Close

ตัวแทนกลุ่มอาสา ชก.75 มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรมอาสา ฯ

ตัวแทนกลุ่มอาสา ชก.75 มอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชมรมอาสา ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับมอบทุนทรัพย์ จากตัวแทนกลุ่มอาสา ชก.75 หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกร้านในวันที่ 1 สิงหาคม 2563  มอบให้ชมรมค่ายอาสาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ช่างกลปทุมวัน)