Menu Close

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมเพื่อแจ้งข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา Google for Education (G-Suite)

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมเพื่อแจ้งข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา Google for Education (G-Suite)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเพื่อแจ้งข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา Google for Education (G-Suite) ให้กับบุคลากรของสถาบัน เพื่อให้บุคลากรทราบถึงการใช้งานระบบมากขึ้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรม ซึ่งนายคุณอิทธิกร ฐิตินวคุณ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ข้อมูล : ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์