Menu Close

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563