Menu Close

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยคณะทำงานฯ ได้เข้าตรวจห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาคารเฉลิมพระเกียรติ และสาขาอาชีพช่างอุตสหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารสุรภัฎพิสิษฐ์

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานพ พิพัฒหัตถกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้การต้อนรับและเข้ารับฟังการสรุปผลการตรวจสอบ และทางสถาบันฯ จะได้ดำเนินการตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ให้ความเห็นและคำแนะนำต่อไป

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์