Menu Close

การประชุมคณะกรรมการฯ “โรงเรียนพี่เลี้ยง” ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะกรรมการฯ "โรงเรียนพี่เลี้ยง" ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันอังคารที่  8 ธันวาคม  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา เป็นพี่เลี้ยง ร่วมกับโรงเรียน ชุมชน ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและการพัฒนาท้องถิ่น ตรงตามบริบทของชุมชน ซึ่งทั้งนี้สถาบันได้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนต่างๆ ตามภูมิภาคของประเทศไทย

 

 

ข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี