Menu Close

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้แทนจากราชสกุลสวัสดิวัตน์ คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมใจวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 10 ธันวาคม 2563 และสำนึกในพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ผู้ทรงเกื้อการุณย์แก่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันอย่างอเนกอนันต์ ทรงประทานวังที่ประทับเพื่อให้เป็นสถานศึกษาของกุลบุตร สร้างโรงเรียนช่างกลปทุมวัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2482 เป็นต้นมา

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 จึงเป็นวันครบรอบ 85 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์

ชาวสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน น้อมสำนึกในพระเมตตาของท่านเสมอมา

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์