Menu Close

โครงการ WE HUG PIT : ทำงาน ใต้ร่มธรรม นำสุข

โครงการ WE HUG PIT : ทำงาน ใต้ร่มธรรม นำสุข

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันดำเนินโครงการ WE HUG PIT : ทำงาน ใต้ร่มธรรม นำสุข ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กราบนิมนต์ พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว พระนักเทศน์ชื่อดัง มาเทศน์เกี่ยวกับการทำงาน การเรียนและการใช้ชีวิตด้วยสติและคุณธรรม อันเป็นจุดกำเนิดของ ความสุข

นอกจากนี้มีกิจกรรมคือผ้าป้าขยะรีไซเคิล เป็นการระดมขยะรีไซเคิลและสิ่งของเหลือใช้ บริจาคให้มูลนิธิวัดสวนแก้ว นำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์และผู้ยากไร้ต่อไป ในกิจกรรม ดังกล่าวไดรับความร่วมมือจากครูอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันฯ เข้ารับฟังเทศน์และร่วม กิจกรรมจำนวนมาก