Menu Close

โครงการ WE HUG PIT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด กับอาจารย์จตุพล ชมภูนิช

โครงการ WE HUG PIT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด กับอาจารย์จตุพล ชมภูนิช

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันดำเนิน WE HUG PIT : เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด กับอาจารย์จตุพล ชมภูนิช ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรียนเชิญ อาจารย์จตุพล ชมภูนิช นักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การทางานและศึกษา ให้มีความสุข พร้อมกับมาแนวคิดดีๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ด้วยดี ด้วยวิธีคิดบวก ทำให้ครูอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่ร่วมโครงการได้รับความรู้และความสนุกสนาน เป็นอย่างมาก