Menu Close

ปทุมวันศึกษาดูงาน Chiang Mai Maker Club

ปทุมวันศึกษาดูงาน Chiang Mai Maker Club

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม  2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคุณกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะทำงาน เข้าศึกษาดูงาน ณ Chiang Mai Maker Club ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน ผู้ก่อตั้ง Chiang Mai Maker Club และคุณพัชรพงศ์ คูสุวรรณ์ ผู้จัดกาสำนักงาน บริษัท เมคเกอร์เอเชีย จำกัด ให้ความอนุเคราะห์นำเยี่ยมชม ศึกษาดูงานภายใน Chiang Mai Maker Club ในการบริหารจัดการต่างๆ ของห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนำหลักการการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำเป็นแนวคิด และไปประยุกต์ใช้ในการเปิดศูนย์ Maker Club ของสถาบันฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อครูอาจารย์ และนักศึกษา ในการแบ่งปันความรู้และทรัพยากรร่วมกัน

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์