Menu Close

สีเบเยอร์ มอบสีเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมค่ายศิษย์เก่าอาสาฯ ครั้งที่ 6

สีเบเยอร์ มอบสีเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมค่ายศิษย์เก่าอาสาฯ ครั้งที่ 6

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียบ เอื้อกิจ รองอธิการบดี เป็นตัวแทนสถาบันฯ เข้ารับมอบสีคุณภาพ จากบริษัท สีเบเยอร์ จำกัด โดยได้รับเกียรติ จากคุณอมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ Assistant Vice President บริษัท สีเบเยอร์ จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทในการรรับมอบ ณ บริษัท สีเบเยอร์ จำกัด ถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
     ทั้งนี้เพื่อนำสีที่ได้จากความอนุเคราะห์ของสีเบเยอร์ เข้าโครงการเยี่ยมค่ายศิษย์เก่าอาสาฯ ครั้งที่ 6 ณ บ้านโป่งไฮ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในการทาสีเสาธงโรงเรียน อาคารเรียน ประตูและหน้าต่างของโรงเรียนบ้านโป่งไฮ

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

สีเบเยอร์ มอบสีเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมค่ายศิษย์เก่าอาสาฯ ครั้งที่ 6 สีเบเยอร์ มอบสีเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมค่ายศิษย์เก่าอาสาฯ ครั้งที่ 6 สีเบเยอร์ มอบสีเพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมค่ายศิษย์เก่าอาสาฯ ครั้งที่ 6