Menu Close

สทป. จับมือ อบจ.กาญจนบุรี พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในท้องถิ่น

สทป. จับมือ อบจ.กาญจนบุรี พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (อบจ.) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมหารือ “โครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเด็กชายขอบและแผนบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัดกาญจนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยเป็นการนำองค์ความรู้จากครูอาจารย์ลงพื้นที่สอนวิชาชีพให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนชายขอบที่มีความประพฤติดี ขยัน สมควรแก่การส่งเสริม เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีใบประกอบวิชาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้ อบจ.กาญจนบุรี ยินดีและให้การสนับสนุนร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันฯ (MOU) ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนบุคลากรการทางศึกษา เพื่อการเรียนการสอน อีกทั้ง ได้สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ พร้อมเดินหน้าปรับปรุงพื้นผิวถนน ขุดสระเพื่อการสาธารณูปโภค เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้สนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว เช่น plat form การสอน online ให้กับครูและนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมอนุเคราะห์อาคารฝึกปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับใช้ด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์