Menu Close

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ผศ.ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ ประธานกรรมการ , รศ.ดร.ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ กรรมการ , ผศ.ดร.ดำเนิน ไชยแสน กรรมการ , ผศ.สมควร สนองอุทัย กรรมการ และผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น กรรมการ เข้าประเมินผลคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับคะแนนในการประเมิน 4.21 อยู่ในการดำเนินงานระดับ “ดี” โดยสถาบันฯ จะรักษามาตรฐานคุณภาพและพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ข้อมูลจาก : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา