Menu Close

สทป.มอบอุปกรณ์สนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในโครงการโรงเรียนพี่เลี้ยงฯ

สทป.มอบอุปกรณ์สนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในโครงการโรงเรียนพี่เลี้ยงฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและอุปกรณ์สนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ให้กับนายวิธวรรธน์ นันทะเสน ตำแหน่งหัวหน้าสาระเทคโนโลยี โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทางอาจารย์วศิน ภิรมย์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัด “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2564” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โดยในปีนี้ เน้นการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ของครูในโรงเรียนให้มีมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความจูงใจในการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์จากภาวะโรคระบาดโควิด -19

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์