Menu Close

สทป. จัดอบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน พนักงานสายสนับสนุนฯ

สทป. จัดอบรมเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน พนักงานสายสนับสนุนฯ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565  เวลา 8.00-16.00 น.  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนประเมินค่างานให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (วันแรก) ณ ห้องประชุมดำเนินนาวากล ชั้น 5  อาคารพระประกอบกลกิจ  โดยมี นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนวิชาการและกิจการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  ในการนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก คุณปภาณภณ ปภังกาภูรินท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งและการประเมินค่างาน” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากพนักงานสายสนับสนุนฯ ของสถาบันฯ เป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ เพื่อนำองค์ความรู้ในการอบรมใช้เป็นแนวทางในการเขียนประเมินค่างานของแต่ละตำแหน่งต่อไป  โดยช่วงท้ายของการอบรมวันแรก รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ โดยกล่าวชื่นชม อีกทั้งให้กำลังใจพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ และกล่าวขอบคุณวิทยากรที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้อันเป็นประโยชน์กับพนักงานสายสนับสนุนฯ ของสถาบันฯ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแด่วิทยากร จากนั้นร่วมบันทึกภาพหมู่
 
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน