Menu Close

สทป. รับมอบชุดปฏิบัติการติดตั้งและเครื่องปรับอากาศ จาก บจ.สยามไดกิ้นเซลส์

สทป. รับมอบชุดปฏิบัติการติดตั้งและเครื่องปรับอากาศ จาก บจ.สยามไดกิ้นเซลส์

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องปรับอากาศและชุดปฏิบัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จาก นายเจษฎา ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เพื่อสนับสนุนในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งอุปกรณ์ชุดฝึกดังกล่าวประกอบด้วย สแตน จำนวน 2 ชุด, เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น FTM09NV2S+RM09NV2S จำนวน 1 ชุด, เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่น FTKC09NV2S+RKC09NV2S จำนวน 1 ชุด, เครื่องมือ Insulation Tester ยี่ห้อ KYORITSU รุ่น 3316 จำนวน 2 ชุด และเครื่องมือ แมนิโฟร์เกจ ยี่ห้อ TASCO รุ่น TA122GBV-2 จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่า 78,800 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่นักเรียนชายขอบในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ในโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กชายขอบตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ฝึกและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในด้านอาชีพช่างอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นในภาคปฏิบัติต่อไป

ข้อมูล/ภาพ : นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี