Menu Close

ปทุมวัน ศึกษาดูงานสำนักฝึกอบรม มก.กำแพงแสน

ปทุมวัน ศึกษาดูงานสำนักฝึกอบรม มก.กำแพงแสน

        เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มอบหมายให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการ และกองกลาง เข้าศึกษาดูงานด้านระบบบริหารจัดการ ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาความรู้ด้าน     การบริหารจัดการ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและการจัดทำหลักสูตรอบรมบริการวิชาการรวมถึงด้านการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารภายในสถาบันฯ และจะได้พัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ของสถาบันฯ ต่อไป

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์